Spring naar hoofd-inhoud

De zorg voor kinderen (Handelingsgericht werken; HGW)

De zorg op onze school is georganiseerd volgens het Onderwijs Ondersteunings Continuüm (OOC) van Elevantio.

Bij handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de leerling in zijn totaliteit. De leerlingkenmerken worden zo volledig mogelijk onderzocht en beschreven. Daarbij gaan we niet uit van de zwakke kanten van de leerling, maar van zijn sterke punten. Denken in kansen.                                                                           De 7 uitgangspunten van HGW die met elkaar samenhangen zijn:

 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
 3. De leerkracht doet er toe.
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
 5. We werken constructief samen.
 6. Ons handelen is doelgericht.
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Voor kinderen is een onderwijsaanbod waarmee doelgericht en systematisch aan de onderwijsbehoeften wordt voldaan cruciaal voor een optimale ontwikkeling.

Om tot onderbouwde plannen te komen is het belangrijk dat de leerkracht over adequate competenties beschikt. Hierbij gaat het altijd om het handelingsgericht kunnen werken van de leerkracht. Met andere woorden: kan de leerkracht de onderwijsleersituatie aanpassen met behulp van voldoende gegevens van de leerling, de omgeving school en thuis en vanuit reflectie op eigen leerkrachtgedrag. Het clusteren van leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften is een ingrediënt voor de onderwijsplanning van de groep.         Deze worden opgenomen in een of meerdere pedagogische en didactische groepsplannen. Om handelingsgericht werken werkbaar te maken, wordt met groepsplannen gewerkt.

Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van handelingsgerichte informatie en dat er zicht is op de protectieve en belemmerende factoren van zowel het kind als zijn omgeving.

Door observaties en registraties van leerprocessen en met behulp van gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden leerlingen op een systematische wijze gevolgd.

Contiuum onderwijs en ondersteuning

Vanuit een continuüm van onderwijs en ondersteuning worden de stappen die in zorg voor leerlingen gezet worden in 4 niveau's beschreven.

Niveau 1:Handelingsgericht werken in de groep (groepsniveau).

Niveau 2: Intern handelen binnen de ondersteuningsmogelijkheden van onze school (schoolniveau).

Niveau 3: Extern handelen: extra ondersteuning door externen, waarbij de leerling op onze school blijft ondersteuningsarrangement via ZAT (Zorg Advies Team) vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-vlaanderen (PPOZV).  

Niveau 4: Externe zorg: ondersteuningsmogelijkheden van voorzieningen via ZAT vanuit SO en SBO specialisten.

Het Onderwijs ondersteuningscontinuüm bestaat uit:

 1. Basisondersteuning:  Niveau 1 en 2 op groeps- en schoolniveau gesitueerd
 2. Extra ondersteuning: Niveau 3 en 4 zijn op bovenschools niveau gesitueerd en gedetailleerd beschreven in het OOC van Elevantio: Extra ondersteuning arrangementen (niveau 3) en extra ondersteuning onderwijsvoorzieningen (niveau 4).

Basisondersteuning (niveau 1+2)

Op onze school is sprake van een heldere ondersteuningsstructuur die voldoet aan de meest recente eisen van het toezichtskader primair onderwijs. Deze basisondersteuning is op onze school beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Op groepsniveau kenmerkt de basisondersteuning zich door:

 • Handelingsgericht, datagestuurd en opbrengstgericht werken. Er is sprake van een helder leerlingvolgsysteem wat zicht geeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Op basis hiervan worden onderwijsbehoeften bepaald.
 • De leerkracht werkt planmatig met groepsplannen binnen niveau 1 en 2 van de interne ondersteuningsstructuur.
 • Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel worden opgesteld in situaties waar de basisondersteuning wordt geïntensiveerd naar extra ondersteuning vanuit niveau 3.

Op schoolniveau kenmerkt de basisondersteuning zich door:

 • De leerkracht die de gelegenheid heeft om een beroep te doen op collega's (collegiale consultatie) in situaties waar een ontwikkeling is gesignaleerd die niet overeenkomt met gestelde verwachtingen.
 • De leerkracht die in staat is om de eigen ondersteuningsvraag te formuleren.
 • Een ondersteunende en coachende rol van de intern begeleider/leidinggevende.
 • Een handelingsgerichte aanpak.
 • Voldoende handen in de klas om basisondersteuning te kunnen bieden.
 • Een heldere systematiek om vroegtijdig problemen te herkennen.
 • Een planmatige werkwijze.
 • Een heldere overlegstructuur.
 • Een helder schoolondersteuningsprofiel.
 • De mogelijkheid om ondersteuningsarrangementen in te zetten die vallen in de categorie "eenvoudige preventieve of licht curatieve interventies", te weten:
  • schoolmaatschappelijk werk
  • consultatie vanuit Bovenschoolse Ondersteuning en S(B)O
  • lichte - kortdurende  begeleiding vanuit Bovenschoolse Ondersteuning en S(B)O

In het schoolondersteuningsprofiel zijn deze kenmerken beschreven binnen verschillende domeinen, te weten onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie, resultaten en deskundigheid.

Basisondersteuning (niveau 1+2)

Op onze school is sprake van een heldere ondersteuningsstructuur die voldoet aan de meest recente eisen van het toezichtskader primair onderwijs. Deze basisondersteuning is op onze school beschreven in een schoolondersteuningsprofiel.

Op groepsniveau kenmerkt de basisondersteuning zich door:

 • Handelingsgericht, datagestuurd en opbrengstgericht werken. Er is sprake van een helder leerlingvolgsysteem wat zicht geeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Op basis hiervan worden onderwijsbehoeften bepaald.
 • De leerkracht werkt planmatig met groepsplannen binnen niveau 1 en 2 van de interne ondersteuningsstructuur.
 • Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel worden opgesteld in situaties waar de basisondersteuning wordt geïntensiveerd naar extra ondersteuning vanuit niveau 3.

Zorgleerling op De Kreeke

Op De Kreeke wordt onder een zorgleerling verstaan:

De leerling is gediagnostiseerd:

 • stoornis gedrag: ASS, PDD-nos, ADHD, aandachtstekortstoornis,...
 • leercapaciteit: (zeer) moeilijk lerend, hoogbegaafd, disharmonisch profiel
 • dyslexie
 • dyscalculie

De leerling heeft een beperking:

 • sociaal emotioneel probleem
 • problemen in de thuissituatie
 • visuele beperking
 • auditieve beperking
 • downsyndroom
 • spraak-taalstoornis
 • fysieke beperking; dwerggroei, hypermobiliteit
 • motorische problemen: grove motoriek, fijne motoriek

Daarnaast zijn er leerlingen waarover we ons zorgen maken en die daarom ook zorgleerlingen zijn:

Leerprestaties:

 • extra zorg om hen in het reguliere aanbod mee te nemen
 • resultaten CITO niet in overeenstemming met methode toetsresultaten
 • leerling ontwikkelt zich onvoldoende of we zien een terugval in ontwikkeling
 • NT2 (instroom)

Werkhouding

 • kan zich onvoldoende concentreren
 • is niet gemotiveerd
 • traag/snel werktempo

Cognitieve ontwikkeling

 • valt uit op een vak
 • automatiseert onvoldoende/niet
 • bouwt achterstand op t.a.v. de groep

Persoonlijkheidsontwikkeling

 • heeft weinig vrienden
 • heeft veel conflicten
 • kan zich niet aan regels en afspraken houden
 • verstoort de sfeer, groepsvorming en werkklimaat
 • kan onvoldoende /niet samenwerken met de kinderen
 • heeft moeite met gezag

Er wordt gebruik gemaakt van door Elevantio aangeboden scholing, ontwikkelde handreikingen en protocollen op de volgende gebieden:

 • Handelingsgericht werken.
 • Lezen in de vorm van een leesprotocol.
 • Anderstaligen; neveninstromers voor de groepen 3 t/m 8.
 • Rekenen en wiskunde in de vorm van een rekenprotocol.
 • Werken met een ontwikkelingsperspectief, in samenhang met het beleid op niveau van het samenwerkingsverband.
 • Excellentie en hoogbegaafdheid.
 • Overgangscriteria.
 • Pedagogisch klimaat, in het bijzonder rouwprotocol en anti-pestprotocol.
 • Toetskalender waarop de minimaal af te nemen toetsen zijn vastgelegd.
 • Meldcode kindermishandeling.
 • Plan van aanpak het onderwijs in Begrijpend lezen te optimaliseren. 

Intern begeleider:

De intern begeleider houdt de onderwijskundige ontwikkelingen in elke groep, betreffende zorgleerlingen, in de gaten, stuurt zo nodig bij en is vraagbaak voor de groepsleerkrachten. Bovendien coördineert de intern begeleider de leerlingbegeleiding en het werk van de remediëring. Juf Merel heeft als taak  intern begeleider. Zij werkt aan deze taak op dinsdag de hele dag.